O PROJEKTU „CITYLOG“

Jedna od negativnih posledica konstantnog rasta i razvoja gradova je pove?anje teretnog saobra?aja u gradskom jezgru. Ovaj problem je evidentan i u bratskim gradovima - Segedinu i Subotici. Privla?nost maloprodajnih objekata na periferiji grada (tržni centri) stvorila je konkurentsku sredinu za trgovce i vlasnike trgova?kih radnji u gradskim centrima. Novi razvojni projekti u gradskim centrima, smena politike i pristupa - od konvencionalnog ka ekološkim „zelenim“ režimima saobra?aja i transporta na nacionalnom i evropskom nivou stvaraju tenzije izme?u trgovaca, logisti?kih operatera, gradskih donosioca odluka, transportnih planera i stanovništva.

U toku projekta, stru?njaci iz dva grada kao i celog regiona prikupi?e informacije od zainteresovanih strana (stejkholdera), prou?iti ve? realizovana rešenja u drugim gradovima, davati rešenja i analizirati na?in uklapanja istih u lokalno socio - ekonomsko okruženje. Skup mogu?ih rešenja i izvora finansiranja bi?e ponu?eno korisnicima i donosiocima odluka na okruglim stolovima i u vidu konkretnih logisti?kih studija za oba grada.

Opšti cilj projekta „CITYLOG“ je sinergetski razvoj gradske logistike bratskih gradova - Segedina i Subotice, koji ?e imati potencijal da predstavlja model održivog razvoja i za druga naseljena mesta koja se nalaze u prekograni?nom regionu Ma?arske i Srbije.

 

SPECIFI?NI CILJEVI:

  • Poboljšanje saradnje stru?njaka, donosioca odluka, gradskih zavoda za urbanizam i drugih nadležnih organa prekograni?nog regiona i stanovnika dva grada, kroz uspostavljanje nau?nih i poslovnih veza u okviru projektnih aktivnosti - radionica i konferencija;
  • Razrada i procena gradskih logisti?kih rešenja u dva grada - Segedinu i Subotici u cilju dobijanja jasnog uvida u mogu?nosti održivog ekonomskog razvoja oba grada;
  • Podsticanje razvoja modela suživota preduzetništva i savremenog svakodnevnog života gra?ana u gradskim centrima, gde efikasnost i kompetentnost prodavnica i kancelarija smeštenih u sam centar grada nije ograni?en zbog širenja zelenih zona i drugih rezultata savremenog na?ina organizovanja gradskih centara.

 

CILJNE GRUPE:

  • Logisti?ki stru?njaci, gradski programeri i planeri (implikacije na zoniranje i dugoro?ne razvojne planove), saobra?ajni planeri, trgovci i stanovništvo u centru grada.

 

TRAJANJE PROJEKTA: 01.01.2013. – 31.12.2013.

 
http://www.hu-srb-ipa.com/

 

Ova internet stranica je pripremljena uz finansijsku podršku Evropske unije. Za sadržaj ove internet stranice je odgovoran iskljčivo Dél-alföldi Regionális Innovációs Ügynökség Közhasznú Egyesület i sadržaj ovog dokumenta ne odražava zvanično mišljenje Evpropske unije i/ili Direktorata.